Wednesday Sep 20

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญอาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วม โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เตรียมความพร้อมในการสอบ IELTS ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 11 กันยายน - 9 ตุลาคม 2560  ณ ห้อง LRC2 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC อาคาร 1)

Read more: โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมการสอบ IELTS ครั้งที่ 4

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ขอเชิญอาจารย์และบุคลากร เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างสื่อ Interactive ด้วยโปรแกรม Office Mix" ที่สามารถใช้งานบนระบบ LMS@PSU วิทยากร: นายเกียรติศักดิ์ คมขำ และนายศรายุทธ จุลแก้ว ในวันที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 08:30-16:30 น.ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 (ห้อง E-Testing Room ศูนย์เครือข่าย สทศ.) อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (รับสมัครจำนวน 40 คน)

Read more: [ประกาศรายชื่อ] โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างสื่อ Interactive ด้วยโปรแกรม Office Mix"

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ขอเชิญอาจารย์และบุคลากร เข้าร่วม การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การตัดต่อวิดีโออย่างง่าย ด้วยโปรแกรม Adobe Premier" วิทยากร: อาจารย์บัดรูดิง ขาลี ในวันที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 08:30-16:30 น.ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 (ห้อง E-Testing Room ศูนย์เครือข่าย สทศ.) อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (รับสมัครจำนวน 50 คน)

Read more: [ประกาศรายชื่อ] การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การตัดต่อวิดีโออย่างง่าย ด้วยโปรแกรม Adobe Premier"

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ขอเชิญอาจารย์และบุคลากร เข้าร่วม การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิดสำหรับมหาชน (MOOC)" วิทยากร: ผศ.ดร.อิศรา ก้านจักร และ ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 10-11 สิงหาคม 2560 เวลา 08:30-16:30 น.ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (รับสมัครจำนวน 50 คน)

Read more: การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิดสำหรับมหาชน (MOOC)"

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ขอประกาศรายชื่ออาจารย์และบุคลากร เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างสื่อแบบ Interactive ด้วยโปรแกรม Adobe Presenter" วิทยากร: คุณโนรมี มะ ในวันที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 08:30-16:30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (รับสมัครจำนวน 30 คน)

Read more: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างสื่อแบบ Interactive ด้วยโปรแกรม Adobe Presenter"

More...

adadadadadadadad

ad

ad

ad

ad

ad

ad