Wednesday Nov 22


เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง (โดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นแม่ข่าย) เปิดให้เรียนออนไลน์ฟรีผ่านห้องเรียนออนไลน์ Thaimooc.org (การเรียนรู้ตลอดชีวิตพัฒนาคนไทยก้าวทันโลกที่ไม่หยุดนิ่ง)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับโครงการ Thai MOOC "ตัวช่วยการเรียนรู้ตลอดชีวิต" เป็นโครงการการเรียนรู้ออนไลน์รูปโฉมใหม่ เรียนผ่านระบบ MOOC (Massive Open Online Course) สนับสนุนการเรียนรู้คนไทย เพื่อขยายโอกาสการเรียนรู้ในระดับชุมชน

Read more: ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรออนไลน์ ThaiMOOC

 


ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญคณาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สนใจสมัครขอรับทุน
"ทุนสนับสนุนการผลิตบทเรียน LMS2@PSU"
เพื่อส่งเสริมการผลิตบทเรียนที่มีคุณภาพเผยแพร่บนระบบบริหารจัดการเรียนการสอน LMS2@PSU ให้เป็นไปตาม KPI (Key Performance Indicator)

Read more: ทุน LMS2@PSU ปี 2560ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดโครงการ "การเรียนการสอนออนไลน์ Myschool@psu" เพื่อปรับพื้นฐานใน 7 รายวิชา ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ระหว่างวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ชั้น 8-9 (อาคาร 1) อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ วิทยาเขตหาดใหญ่

Read more: การเรียนการสอน Online ด้วย Myschool

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนเพื่อสนับสนุนการผลิตสื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21
หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 074-289203-4 (ภายใน 9203-4) ติดต่อคุณอัจฉรา ตั้งแปร

Read more: ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการผลิตสื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ปี 2559

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ ดำเนินการ "โครงการต้นแบบศูนย์ทางไกลเพื่อการศึกษาและพัฒนาในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดชายแดนใต้
(โครงการ e-Learning พื้นที่เสี่ยงภาคใต้)"
สอนเสริมเตรียมความรู้วิชาพื้นฐานใน 6 รายวิชา ได้แก่ รายวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

Read more: โครงการ e-Learning พื้นที่เสี่ยงภาคใต้ ประจำปี 2558

adadadadadadadad

ad

ad

ad

ad

ad

ad