Sunday Feb 25

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ PSU Walk Rally Episode 3 : Singapore Survival ระหว่างวันที่ 15-19 มีนาคม 2561 ณ ประเทศสิงคโปร์ ร่วมสัมผัสประสบการณ์ใหม่ เดินทางและผจญภัยในต่างแดน พร้อมฝึกทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษกับสถานการณ์จริง

Read more: PSU Walk Rally Episode 3 : Singapore Survival

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมแข่งขันโครงการ PSU Spelling Bee (Season 2) TOEIC Vocabs [รอบคัดเลือกตัวแทนของระดับวิทยาเขตหาดใหญ่] ในวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 12.00 - 17.00 น. ณ ห้อง BSc2 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (BSc) คณะวิทยาศาสตร์

Read more: โครงการ PSU Spelling Bee (Season 2) TOEIC Vocabs

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ขอเชิญอาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างสื่อการสอนเตรียมพร้อมสู่การสอนในศตวรรษที่ 21 โดยใช้โปรแกรม Adobe After Effects และ  โปรแกรม Adobe premiere" วิทยากร : ว่าที่ ร.ต.ภูวพล วงศ์กุลชาตะ ในวันที่ 5-6 มีนาคม 2561 เวลา 08:30-16:30 น.ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 (ห้อง E-Testing Room ศูนย์เครือข่าย สทศ.) อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (**รับสมัครจำนวนจำกัดเพียง 50 ท่าน)

Read more: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างสื่อการสอนเตรียมพร้อมสู่การสอนในศตวรรษที่ 21 โดยใช้โปรแกรม Adobe After Effects และ โปรแกรม Adobe premiere"

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอนำทุกท่านเข้าสู่การเรียนรู้แบบออนไลน์ ไร้ขีดจำกัด ไปกับ PSUMOOC แหล่งความรู้แห่งใหม่สำหรับการศึกษา สนใจศึกษาและเข้าใช้งานได้ที่ mooc.psu.ac.th สมัครเรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

Read more: PSUMOOC การเรียนรู้ออนไลน์ แบบไร้ขีดจำกัด

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ขอเชิญชวนอาจารย์และบุคลากร เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบกราฟิกเพื่อนำไปสร้างสื่อด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator" วิทยากร: คุณชวลิต เหมมัน ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08:30-16:30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (รับสมัครจำนวน 50 คน)

Read more: [ประกาศรายชื่อ] โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบกราฟิกเพื่อนำไปสร้างสื่อด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator"

adadadadadadadad

ad

ad

ad

ad

ad

ad