Monday Jun 18

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ขอเชิญท่านเข้าร่วมโครงการ “การโค้ชสำหรับอาจารย์และผู้บริหารการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” รุ่นที่ 1 ในวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2561 (เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ) และวันที่ 10 สิงหาคม 2561 (การลงมือปฏิบัติจริงและ Reflection) เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องอบรม อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ ชั้น 8 (LRC)  วิทยาเขตหาดใหญ่ (**จำกัดเฉพาะบุคลากรที่มีรายชื่อเท่านั้นค่ะ)

Read more: การโค้ชสำหรับอาจารย์และผู้บริหารการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” รุ่นที่ 1

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอนำทุกท่านเข้าสู่การเรียนรู้แบบออนไลน์ ไร้ขีดจำกัด ไปกับ PSUMOOC แหล่งความรู้แห่งใหม่สำหรับการศึกษา สนใจศึกษาและเข้าใช้งานได้ที่ mooc.psu.ac.th สมัครเรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

Read more: PSUMOOC การเรียนรู้ออนไลน์ แบบไร้ขีดจำกัดเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง (โดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นแม่ข่าย) เปิดให้เรียนออนไลน์ฟรีผ่านห้องเรียนออนไลน์ Thaimooc.org (การเรียนรู้ตลอดชีวิตพัฒนาคนไทยก้าวทันโลกที่ไม่หยุดนิ่ง)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับโครงการ Thai MOOC "ตัวช่วยการเรียนรู้ตลอดชีวิต" เป็นโครงการการเรียนรู้ออนไลน์รูปโฉมใหม่ เรียนผ่านระบบ MOOC (Massive Open Online Course) สนับสนุนการเรียนรู้คนไทย เพื่อขยายโอกาสการเรียนรู้ในระดับชุมชน

Read more: ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรออนไลน์ ThaiMOOCศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญคณาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สนใจสมัครขอรับทุน
"ทุนสนับสนุนการผลิตบทเรียน LMS2@PSU"
เพื่อส่งเสริมการผลิตบทเรียนที่มีคุณภาพเผยแพร่บนระบบบริหารจัดการเรียนการสอน LMS2@PSU ให้เป็นไปตาม KPI (Key Performance Indicator)

Read more: ทุน LMS2@PSU ปี 2560


ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประชาสัมพันธ์การให้
บริการ "ผลิตสื่อการเรียนการสอน" ให้ทุกคณะและหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยสงขลา-นครินทร์ เช่น
1. สื่อบทเรียนเพื่อการนำเสนอข้อมูล
2. สื่อวิดิทัศน์สาธิตการปฏิบัติ
3. สื่อบทเรียนแบบปฏิสัมพันธ์
4. เกมเพื่อการศึกษา

Read more: ประชาสัมพันธ์บริการผลิตสื่อการเรียนการสอน ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้

adadadadadadadad

ad

ad

ad

ad

ad

ad