การแปรรูปผลไม้

การแปรรูปผลไม้ : น้ำผลไม้พร้อมดื่ม

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม อุดมสมบูรณ์ไปด้วยผลไม้และผักนานาชนิด และมีให้บริโภคกันอยู่ตลอดปี ผลไม้ที่สำคัญของไทย ได้แก่ สับปะรด ฝรั่ง กระท้อน มะม่วง องุ่น ส้มโอ กล้วย เป็นต้น ผลไม้เหล่านี้จะมีระยะเวลา ออกสู่ตลาดสับเปลี่ยนตลอดปี ซึ่งปริมาณการผลิตในแต่ละปีนั้น ไม่สม่ำเสมอ ขึ้นอยู่กับสภาพดิน ฟ้า อากาศ ผลผลิตส่วนมาก จะนิยมบริโภคสด และใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูปเพื่อเป็นการถนอมอาหารและเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการส่งเสริมการศึกษาในการเรียนรู้เรื่องช่องทางการทำงานและการประกอบอาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชน จึงได้จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรเรื่องการแปรรูปผลไม้ : น้ำผลไม้พร้อมดื่ม

เพื่อฝึกอบรมให้เกษตรกรผู้ผลิตฝรั่ง เกษตรกรระดับชุมชน และผู้สนใจทั่วไปสามารถนำความรู้ไปใช้ในการผลิตน้ำผลไม้พร้อมดื่ม เพื่อการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์

 

1. เพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านธุรกิจแปรรูปผลไม้ให้แก่กลุ่มบุคคลเป้าหมาย

2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ และสนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจแปรรูปผลไม้ที่มีอยู่เดิม ให้มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น

3. เพื่อแสดงให้เห็นประโยชน์ในการรวมกลุ่มผู้ผลิตผลไม้แปรรูป และการประสานประโยชน์ด้านข้อมูลข่าวสารในการเพิ่มศักยภาพและการต่อรองทั้งในด้านการผลิตแลการจัดจำหน่าย

4. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในด้านธุรกิจแปรรูปผลไม้ และสามารถร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

5. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนในการเป็นฐานข้อมูลความรู้และแหล่งบริการวิชาการแก่ชุมชน