การทำลูกประคบ

การทำลูกประคบ

จากการที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดโครงการความร่วมมือทางวิชาการ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง เพื่อใช้ศักยภาพของอาจารย์  บุคลากร  ของสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง รวม 14 แห่ง  ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  ให้กับประชาชนระดับต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการเข้าถึงประชาชน ตามจังหวัดต่าง ๆ ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง

วิทยาลัยชุมชนสงขลาเป็นสถาบันอุดมศึกษาหนึ่งที่ได้เข้าร่วมโครงการการนี้เนื่องจากได้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารซึ่งเป็นเครื่องมือที่สามารถเข้าถึงประชาชนในกลุ่มต่างๆในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง และการที่วิทยาลัยชุมชนสงขลามีบุคลากร และองค์ความรู้ในด้านการแพทย์แผนไทย เกี่ยวกับการทำลูกประคบ จึงได้จัดอบรมและผลิตสื่อเพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย เกี่ยวกับการทำลูกประคบ ให้กับประชาชนที่ให้ความสนใจด้านนี้

 

วัตถุประสงค์

1. ให้บริการทางวิชาการ และเสริมความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย  เรื่องการทำลูกประคบ

2. ผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้านการแพทย์แผนไทย  เรื่องการทำลูกประคบ