Wednesday Nov 22

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ | Center for Learning Promotion and Development

[เลื่อนการจัดโครงการ] โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "Assessment of Learning Outcomes/Constructive Feedback"

Thursday, 09 November 2017 15:17

จาก โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "Assessment of Learning Outcomes/Constructive Feedback" วิทยากร: รศ.นพ.อานุภาพ เลขะกุล และคณะ ในวันที่ 29 พฤศจิกายน -1 ธันวาคม 2560 เวลา 08:30-16:30 น. ณ ห้องประชุม 1402 ชั้น 14 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เนื่องจากวิทยากรติดภารกิจด่วนไปราชการต่างประเทศ จึงขอเลื่อนการอบรมออกไป สำหรับวันที่จะจัดอบรมใหม่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ค่ะ

Read more: [เลื่อนการจัดโครงการ] โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "Assessment of Learning Outcomes/Constructive Feedback"

โครงการฝึกอบรม การเขียน Teaching Portfolio และแผนการสอน รุ่นทีี่ 7

Monday, 06 November 2017 10:05

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ขอเชิญอาจารย์ เข้าร่วม โครงการฝึกอบรม การเขียน Teaching Portfolio และแผนการสอน รุ่นทีี่ 7 วิทยากร: รศ.นพ.อานุภาพ เลชะกุล ในวันที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 09:30-12:00 น.ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (รับสมัครจำนวน 80 คน)

Read more: โครงการฝึกอบรม การเขียน Teaching Portfolio และแผนการสอน รุ่นทีี่ 7

หลักสูตร Job Interview and Personality Development (SEASON 4)

Tuesday, 24 October 2017 00:00

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ Get Ready for A Global Business World SEASON4 ในหลักสูตร Job Interview and Personality Development วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้อง Smart Classroom ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC อาคาร 1)

Read more: หลักสูตร Job Interview and Personality Development (SEASON 4)

ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรออนไลน์ ThaiMOOC

Wednesday, 05 July 2017 17:50


เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง (โดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นแม่ข่าย) เปิดให้เรียนออนไลน์ฟรีผ่านห้องเรียนออนไลน์ Thaimooc.org (การเรียนรู้ตลอดชีวิตพัฒนาคนไทยก้าวทันโลกที่ไม่หยุดนิ่ง)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับโครงการ Thai MOOC "ตัวช่วยการเรียนรู้ตลอดชีวิต" เป็นโครงการการเรียนรู้ออนไลน์รูปโฉมใหม่ เรียนผ่านระบบ MOOC (Massive Open Online Course) สนับสนุนการเรียนรู้คนไทย เพื่อขยายโอกาสการเรียนรู้ในระดับชุมชน

Read more: ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรออนไลน์ ThaiMOOC

ทุน LMS2@PSU ปี 2560

Tuesday, 11 April 2017 14:48


ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญคณาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สนใจสมัครขอรับทุน
"ทุนสนับสนุนการผลิตบทเรียน LMS2@PSU"
เพื่อส่งเสริมการผลิตบทเรียนที่มีคุณภาพเผยแพร่บนระบบบริหารจัดการเรียนการสอน LMS2@PSU ให้เป็นไปตาม KPI (Key Performance Indicator)

Read more: ทุน LMS2@PSU ปี 2560

Page 1 of 2

สื่อการเรียนการสอน ที่สอดคล้องในศตวรรษที่ 21

image

21st Century Education

โดย สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์
Youtube : คลิกชม
image

แบบฝึกปฏิบติการบูรณะฟันน้ำนมด้วยวัสดุอะมัลกัม

โดย ผศ.ทพญ.ดวงธิดา ไพบูลย์วรชาติ
Youtube : คลิกชม
image

Direct Cervical Resin Composite Restoration

by Asst.Prof. Saijai Tanthanuch, Faculty of Dentistry...
Youtube : คลิกชม
image

วิธีการเตรียมฟิล์มเลือดชนิดบางและหนา

โดย ดร.ธีรกมล เพ็งสกุล คณะเทคนิคการแพทย์...
Youtube : คลิกชม
image

การสวนล้างช่องคลอด Vaginal douche

โดย ผศ.จิตใส ลาวัลย์ตระกูล ภาควิชาการพยาบาลสูติ...
Youtube : คลิกชม
image

การปฏิบัติพยาบาลเพื่อร่วมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

โดย อาจารย์อุดม พานทอง ภาควิชาการพยาบาล...
Youtube : คลิกชม

สื่อบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรม

image

What is that ?

เรื่องราวของสองพ่อลูก ที่ต้องทำให้คุณต้องหันกลับไปทบทวน...
Download : คลิกดาวน์โหลด
image

หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ตอนที่ 2)

1.ไม่ติดตำรา...
Download : คลิกดาวน์โหลด
image

หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ตอนที่ 1)

1.ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ...
Download : คลิกดาวน์โหลด
image

อริยสัจ 4

อริยสัจ 4 คือความจริงอันประเสริฐ...
Download : คลิกดาวน์โหลด
image

ปรัชญาจากรวงข้าว

รวงข้าวในทุ่งนา แฝงไว้ด้วยปรัชญาล้ำค่า...
Download : คลิกดาวน์โหลด
image

กำหนดจุดหมายแบบ SMART

SMART คือ วิธีการตั้งเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ...
Download : คลิกดาวน์โหลด

Photo ประมวลภาพ

image

Get Ready for A Global Business World SEASON 4 (Curriculum Vitae & Cover Letter)

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2560
ณ ห้อง Smart Classroom ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
image

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL : Work- integrated Learning)

วันที่ 22 กันยายน 2560
ณ ห้องภูผาเพชร ชั้น 2 โรงแรมทีอาร์ร็อคฮิลล์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
image

บรรยายหัวข้อ "50 ปี ASEAN 50 ปี ม.อ. สู่ความเป็นวิทยาลัยนานาชาติ"

วันที่ 7 กันยายน 2560
ณ ห้องบรรยาย BSc3 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
image

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อ Interactive ด้วยโปรแกรม Office Mix ที่สามารถใช้งานบนระบบ LMS@PSU

วันที่ 5 กันยายน 2560
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
image

พิธีเปิดสัปดาห์อาเซียน ครั้งที่ 4 และ ปาฐกถา ดร.ถนัด คอมันตร์ ครั้งที่ 3

วันที่ 5 กันยายน 2560
ณ ห้องบรรยาย BSc4 ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (BSc) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดูภาพทั้งหมด

ดูภาพกิจกรรม ปี 2559 ทั้งหมด

VDO บันทึกวีดีโอ

image

Blended learning and Massive Open Online Course (MOOC) in Higher Education

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560
ณ ห้อง LRC2 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
image

Meaningful online learning implementation in Higher Education

วันพุธที่ 8 มีนาคม 2560
ณ ห้อง LRC2 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
image

การประชุมวิชาการ The 5th PSU Education Conference "Instructional Design for Autonomous Learners"

ระหว่างวันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2559
ณ Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
image

Share and Learn the Cooperative experiences

ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2559
ณ ห้องภูผาเพชร ชั้น 2 โรงแรม TR Rock Hill อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
image

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา : หัวข้อ "กระบวนการคิดวิเคราะห์" รุ่นที่ 1

วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2559
ณ ห้องบรรยาย BSc.3 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รวม Link Video

ad

ad

ad

ad

ad

ad

ad

ad

ad